نویسنده = زندسلیمی، خالد
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی و تحلیل چهار الگوی خداباوری در اندیشه‌ی غزالی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-134

خالد زندسلیمی؛ حسین هوشنگی