نویسنده = زمانی خارائی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مفهوم حشر در فلسفۀ ملاصدرا و نسبت آن با مفهوم دینی حشر

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 173-189

محمد مهدی مشکاتی؛ علی زمانی خارائی