نویسنده = نصری، عبدالله
تعداد مقالات: 2
2. وحی یا تجربه وجودی در فلسفه یاسپرس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-18

عبدالله نصری