نویسنده = سیار، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-154

محمد مهدی سیار؛ محمد سعیدی مهر