نویسنده = حسینی، سید حسن
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نهایی و موجود ضروری؛ طرح و بررسی دیدگاه تیموتی اکانر

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 85-107

روزبه زارع؛ سید حسن حسینی