نویسنده = عابدی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. دوگانه حقیقیه- خارجیه و نقش آن در برهان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-32

رضا محمد زاده؛ احمد عابدی