نویسنده = نصری، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. عناصر فهم در اندیشه گادامر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 55-65

عبدالله نصری