نویسنده = ارشادی نیا، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. مرگ حرارتی و پیامدهای الهیاتی آن

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 233-253

جواد نوائی؛ سیدمحمدکاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا