نویسنده = اژدر، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. زبان دین از دیدگاه غزالی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-46

محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی


2. معرفت‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 149-162

کیهان سلطانیان؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر


3. گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-52

علیرضا پارسا؛ علی پریمی