نویسنده = پورحسن، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد نظریه بسامدی شر؛ بر اساس تقریر وسلی سمون

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-72

قاسم پورحسن؛ علی حاتمیان


2. مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن