نویسنده = حاتمیان، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد نظریه بسامدی شر؛ بر اساس تقریر وسلی سمون

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-72

قاسم پورحسن؛ علی حاتمیان