نویسنده = هوشنگی، حسین
تعداد مقالات: 5
1. سعادت ناقص و کامل و ارتباط آن با رؤیت خداوند از دیدگاه توماس آکوئیناس

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-222

حسین هوشنگی؛ منصوره ملکی


2. بازسازی و تحلیل چهار الگوی خداباوری در اندیشه‌ی غزالی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-134

خالد زندسلیمی؛ حسین هوشنگی


3. تحلیل دیدگاه ملاصدرا دربارة سعادت در پرتو حرکت جوهری

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-46

حسین هوشنگی؛ مهران رضائی


4. بررسی جاودانگی عذاب کفّار در جهنم از منظر صفت رحمت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-51

فرهاد زینلی بهزادان؛ کاظم قاضی زاده؛ حسین هوشنگی؛ نهله غروی اصفهانی


5. دین و حسن و قبح افعال در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 33-51

حسین هوشنگی؛ احمدرضا احمدی دارانی