نویسنده = عباسی حسین آبادی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. تلقی ابن سینا از معنای سلبی صفات واجب تعالی در مقایسه با اریوگنا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-129

حسن عباسی حسین آبادی؛ مستانه کاکایی


2. معناشناسی اوصاف الهی در اندیشۀ علامه حلّی و توماس آکوئینی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-108

حسن عباسی حسین آبادی