نویسنده = کشفی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسئلۀ خفای الهی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-158

سید نصیراحمد حسینی؛ عبدالرسول کشفی


2. جایگاه دل در معرفت شناسی دینی پاسکال

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-170

عبدالرسول کشفی؛ سیاوش اسدی


3. دسته بندی نظریه های توجیه معرفت شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 65-87

عبدالرسول کشفی