نویسنده = حسینی، سید نصیراحمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسئلۀ خفای الهی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-158

سید نصیراحمد حسینی؛ عبدالرسول کشفی