نویسنده = اسکندری دامنه، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن