نویسنده = عبداللهی، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. تصور از خدا و نقش آن در معناشناسی اوصاف الاهی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 103-126

میثم مولایی؛ محمدعلی عبداللهی


2. ویتگنشتاین؛ انکار زبان خصوصی و مسئلة ایمان دینی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-79

محمد علی عبداللهی