نویسنده = خسروی فارسانی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد شرطیه پاسکال با توجه به نظریه تصمیم سازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 129-163

رضا اکبری؛ عباس خسروی فارسانی