نویسنده = اکبری، رضا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و نقد شرطیه پاسکال با توجه به نظریه تصمیم سازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 129-163

رضا اکبری؛ عباس خسروی فارسانی


2. مبانی معرفت شناختی نظریه کثرت گروی جان هیک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 35-54

رضا اکبری


3. طبیعت گرایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 89-106

رضا اکبری