نویسنده = سیف، سید مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقد کانت بر برهان وجودی اثبات وجود خداوند

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 5-20

سید مسعود سیف