نویسنده = سپهری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش استعاره در اصالت وجود بررسی معنی شناختی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 163-189

مهدی سپهری