نویسنده = دباغ، سروش
تعداد مقالات: 1
1. قوانین طبیعت ، علیت و استقرا در تراکتاتوس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 95-119

حسین شیخ رضایی؛ سروش دباغ