نویسنده = شهیدی، سعیده سادات
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم شناسی اوصاف الهی در فلسفه ابن سینا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 31-50

سعیده سادات شهیدی