نویسنده = علیزاده، بیوک
تعداد مقالات: 4
1. توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 21-56

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده


2. گستره فلسفه ورزی و ملاک های تعدد فلسفه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 41-68

بیوک علیزاده


3. نظریه معرفت شناختی ملاصدرا در بوته توجیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-50

بیوک علیزاده


4. فلسفه تطبیقی، مفهوم و قلمرو آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 45-78

بیوک علیزاده