نویسنده = عبداللهی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تقدم وجود بر ماهیت از دیدگاه سارتر و هایدگر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 191-214

محمد علی عبداللهی