نویسنده = خادم زاده، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ایده انسان معلق در فضا، بر اساس مدل منطقی سورنسن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 129-152

محمد سعیدی مهر؛ وحید خادم زاده