نویسنده = کریم زاده، امید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی نظریه علی ارجاع اونز در باب نام های خاص

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 107-130

امید کریم زاده