نویسنده = محسنی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش مبدا هستی در اندیشه دکارت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 143-159

محمد رضا محسنی