نویسنده = آراسته، علی
تعداد مقالات: 1
1. خدا و دین از نظر هگل جوان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 71-93

علی آراسته؛ علی اکبر احمدی افرمجانی