نویسنده = آیت اللهی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد درون سیستمی جایگاه خدا در جهان شناسی پویشی وایتهد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 45-70

رستم شامحمدی؛ حمیدرضا آیت اللهی