نویسنده = ماحوزی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. زیبایی و استقرا در فلسفه نقادی کانت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 53-68

یوسف شاقول؛ رضا ماحوزی