نویسنده = پور عزت، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. استعاره راه معرفت شناسی صدرایی و تبیین هستی شناختی سازمان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 149-148

علی اصغر پور عزت؛ سید محمد حسین هاشمیان