نویسنده = جورج ادوارد مور(نویسنده)، مرتضی قرائی(مترجم)
تعداد مقالات: 1
1. رد ایده آلیسم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 159-188

مرتضی قرائی(مترجم) جورج ادوارد مور(نویسنده)