نویسنده = حسینی شاهرودی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دلایل معرفت شناختی و زبان شناختی الاهیات سلبی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-28

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


2. اصل سنخیّت از دیدگاه فخر رازی و خواجة طوسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-94

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


3. برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 119-144

سید مرتضی حسینی شاهرودی