نویسنده = تیم کرین(نویسنده)، امیر مازیار(مترجم)
تعداد مقالات: 1
1. علیت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 169-184

امیر مازیار(مترجم) تیم کرین(نویسنده)