نویسنده = ویلیام دری (نویسنده)، فریبا پات (مترجم)
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه و تاریخنگاری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 185-215

فریبا پات (مترجم) ویلیام دری (نویسنده)