نویسنده = جیمز ریچلز (نویسنده)، ایرج احمدی (مترجم)
تعداد مقالات: 1
1. عینیت ناگروی در اخلاق نسبی انگاری فرهنگی و شخصی انگاری اخلاقی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 183-215

ایرج احمدی (مترجم) جیمز ریچلز (نویسنده)