نویسنده = قرائی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. ارسطو و مساله جوهر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 93-110

مرتضی قرائی