نویسنده = قربانی، قدرت الله
تعداد مقالات: 2
1. لوازم عقلانی اقبال به فلسفه تطبیقی دین

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-196

قدرت الله قربانی


2. انسانی شدن علم و دین در فلسفه کانت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 145-172

قدرت الله قربانی