نویسنده = قربانی، هاشم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پیشانگارههای معرفتی و غیرمعرفتی رفتار در اندیشه فخر رازی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-187

هاشم قربانی؛ فرشته ابوالحسنی نیارکی