نویسنده = منصوری، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. نسبت مفهوم واجب‌الوجود در فلسفه اسلامی با خدای متشخص و غیرمتشخص

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-210

عباسعلی منصوری