نویسنده = زادیوسفی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ ابن‌سینا دربارۀ علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-150

امیرحسین زادیوسفی؛ محمد سعیدی مهر؛ حسین زمانیها