نویسنده = مروت، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دیدگاههای الحادی داوکینز در کتاب «پندار خدا»

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 185-210

علی اصغر مروت