نویسنده = دربندی داریان، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. علل ناکارآمدی نظام‌های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئلۀ شر از دیدگاه دیوید گریفین

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86

هاجر دربندی داریان؛ اعظم قاسمی؛ مالک شجاعی جشوقانی