نویسنده = یوسف ثانی، سید محمود
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة ماهیّت تجربۀ عرفانی بر اساس نظریۀ علم حضوری و حصولی علامه طباطبایی و ساخت گرایی استیون کتس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-98

سید حاتم مهدوی نور؛ سید محمود یوسف ثانی؛ محمد تقی فعالی


2. تعریف و غایت دانش منطق از نظر منطقدانان مسلمان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 111-124

سید محمود یوسف ثانی