نویسنده = کاکایی، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد ابن عربی در مواجهه با تقابل های معرفتی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-156

حامده راستایی؛ قاسم کاکایی


2. معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21

مریم باروتی؛ قاسم کاکایی؛ رضا اکبریان