نویسنده = درویش آقاجانی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظریۀ عدم انقطاع فیض الهی بر اساس یک استدلال تجربی و یک تحلیل فلسفی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-39

جواد درویش آقاجانی؛ میرسعید موسوی کریمی