نویسنده = دهقانی نژاد، عباس
تعداد مقالات: 2
1. معرفت‌شناسی گواهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-82

عباس دهقانی نژاد


2. فاعل معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبّار معتزلی و ریچارد سویین برن

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-36

عباس دهقانی نژاد؛ محمد سعیدی مهر