نویسنده = قنبری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. کنش دینی در پدیدارشناسی دین ماکس شلر

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-176

حمیدرضا عرفانی فر؛ حسن قنبری