نویسنده = الله بداشتی، علی
تعداد مقالات: 3
2. الحاد جدید: چیستی، بنیان‌ها، و زمینه‌ها

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 163-184

علی شهبازی؛ رسول رسولی پور؛ علی اله بداشتی


3. بررسی روش‌های شناخت حقایق فراطبیعی و موانع آن از نگاه حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-148

علی الله بداشتی